За фондацията

Публикувано от: Петър Стойков на 27/10/2012

Фондация “Устойчиво бъдеще” е българска неправителствена организация в обществена полза, чиято основна цел е да подкрепя устойчивото развитие в социалната и икономическата сфера.

Ние работим, водени от твърдото си убеждение, че устойчивото развитие на обществото и икономиката е възможно единствено чрез приемането и утвърждаването на християн-демократическите европейски ценности, активно гражданско участие в управлението, правова държавност, базирана на прозрачно и отговорно пред гражданите управление и на неотменимост на индивидуалните граждански права, отговорност и дългосрочно планиране по отношение околната среда и използването и опазването на природните ресурси, осигуряване на благоприятни условия за интелектуално, културно и физическо развитие на младите хора, непрестанен процес на иновации и високотехнологично развитие, както и активно гражданство и включване във всички сфери на обществения и икономически живот на всички групи граждани.

Ето защо, ние подкрепяме постигането на следните цели:

Устойчивото социално развитие чрез подкрепа за демократичното институционално развитие, трансграничното сътрудничество, гражданското участие в процеса на вземане на решения на местно, национално и наднационално ниво, прозрачност и отчетност на управлението, на силното и отговорно местно самоуправление и на принципите на индивидуална свобода и неотменимост на човешките права;

– Намиране на решения относно проблемите на социалното включване на уязвими, маргинализирани и малцинствени групи граждани и подкрепа за постигане на тяхната икономическа самостоятелност;

Устойчивото енергийно и икономическо развитие и технологично предприемачество, стимулиране на енергийната ефективност, зелената икономика и екологичното земеделие за опазването на околната среда и природните ресурси;

Грижа за развитието на младите хора и възпитаване у тях на висока обществена отговорност, активност във вземането на решения на местно ниво, предприемачески дух, инициативност и спортен дух;

– Постигането на висока степен на социална кохезия и качество на живот, свързани с развитието на здравеопазването, културата и спорта на местно ниво, както и със запазването на историческото наследство и традиции;

Допълнителни материали:

Устав на ФУБ

Управление на ФУБ

Посетете:

Фондация "Устойчиво бъдеще"

e българска неправителствена организация с идеална цел, чийто стремеж е да подкрепя устойчивото развитие в социалната и икономическата сфера.

Twitter

    Снимки

    1000-prichini-da-se-gordeem-che-sme-balgaricollaborator-beiphoneiScene_01Снимка0225